ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-64-0074 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางไกรนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง