ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-60-0054 จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง