ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใบรับรองการฉีดวัคซีนสุนัข เหรียญใหญ่ห้อยคอสุนัข เข็มฉีดยา ไซริงค์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง