ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-54-0023 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง