ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง