ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP 1020 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง