ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-63-0038 , 416-49-0009 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง