ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G1010 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง