ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง