ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง