ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จำนวน 500 เทส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง