ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ PC-210EV Black จำนวน 10 กล่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง