ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบบำรุงปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0025 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง