ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง