ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 - 6 ตามโครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง