ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-54-0033, 420-63-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง