ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง