ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง