องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง #เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี #ท่านใดที่มีบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย/หรือที่อยู่อาศัยประจำ ถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน ขึ้นไป #สามารถมาลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 (ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) โทร 02-4326091-4 ต่อ 13 , 22 มือถือ 084-3879553 รายละเอียดตามภาพประกอบ -------------------------------------------------------------- โทรศัพท์ : 0-2432-6091-4 , โทรสาร 0-2432-6091 ต่อ 15 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100064705331559 www.bangkhunkong.go.th ☎️ สายตรง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางขุนกอง 095-3855191 091-0105191 096-8890333 0-2432-6091-4 ต่อ 13, 18
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416