องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปบูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
รายละเอียด : ภาษีป้าย - ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม ทุกปี - ชำระภาษี ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน ✅เงินเพิ่ม ไม่ชำระภายใน15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน ป้ายที่ต้องเสียภาษี - ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ตักอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ❌ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีป้าย ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ✅ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ ✅ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า ✅ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ✅ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ ✅ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่น หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ ไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวง ไม่เกิน3 ตารางเมตร ✅ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน 2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ ✅ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ✅ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันศึกษาเอกชนนั้น ✅ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งทำผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร ของตน ✅ป้ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ทางศาสนา ✅ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ ✅ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416