องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
image ภาพประชาสัมพันธ์
แก้ไขเพิ่มเติมแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง... [5 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งเขตที่ 1-6 [25 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งเขตเลืกตั้งที่ - (ถ้ามี) [22 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
สายด่วน 1444 ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทุกคำถาม [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แอปพิเคชัน "ตาสับประรด" ร่วมพลังต่อต้านการกระทำทุจริตเลือกตั้ง [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ติดตามข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบต.ได้ที่ 4 ช่องทางนี้ [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [14 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง [14 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ปฏิทิน แผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก [14 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2 3 4
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416