องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย นายบุญเชิด ช้างเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายชวินทร์พล สวนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่่งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่วัดอุทยาน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนกอง เพื่อสำรวจตรวจสอบประตูระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง​ขุนกอง ว่ามีการชำรุดตรงส่วนใด เพื่อเตรียมการป้องกัน​และแก้ไขปัญหา​น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่​ฤดูฝน​ในพื้นที่ตำบลบางขุนกอง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกปริศนา ลักษณะกุลบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย นายบุญเชิด ช้างเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายชวินทร์พล สวนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่่งานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่วัดอุทยาน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนกอง เพื่อสำรวจตรวจสอบประตูระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง​ขุนกอง ว่ามีการชำรุดตรงส่วนใด เพื่อเตรียมการป้องกัน​และแก้ไขปัญหา​น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่​ฤดูฝน​ในพื้นที่ตำบลบางขุนกอง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416