องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายนำโชค กลีบบัว
ประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-8705191
นายที่รัก ดีเหลือ
รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-4853796
นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์
เลขานุการสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 095-7255108
นางรวิพร คล้ายยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 089-4765116
นายสมควร คงล้วน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 098-2726080
นางนันทพร หว่างแทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-1361980
นายที่รัก ดีเหลือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-4853796
นางสาวยุพิน กิติสุภรณ์พันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-6816714
นายนำโชค กลีบบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 081-8705191


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416