องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
play_arrow ลักษณะสังคม
สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด 8 แห่ง 1. วัดตะระเก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 2. วัดซองพลู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 3. วัดจำปา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 4. วัดไทยเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 5. วัดบางไกรนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 6. วัดบางไกรใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 7. วัดอุทยาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 8. วัดโพธิ์เอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 โบราณสถาน 1. ศาลนายไกรทอง
สถาบันทางการศึกษา
1 โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า(พระราม 5) 2 โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดซองพลู , โรงเรียนวัดบางไกรนอก , โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 4 ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดซองพลู ,ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียน วัดบางไกรนอก , ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416