องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ของ อบต.บางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ขออนุมัติรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ระดับกลาง และการกำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงาน เทคนิคการเสนอเอกสารเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ การเขียนวิสัยทัศน์ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะจากครู อันดับ คศ.1 สู่ ครูชำนาญการ คศ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416