องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file นายกปริศนา ลักษณะกุลบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกันปรึกษาข้อราชการแต่ละส่วนงาน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน พร้อมรับนโยบายหรือข้อสั่งการจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองด้านการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โอเค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416