องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการวิจัยการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานการวิจัยการสารวจและประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 086-3135995 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416