องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์กรณีขอจดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารใช้กับพื้นที่จาหน่ายอาหารเกิน 200 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอความประสงค์ให้จัดเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารใช้กับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416