องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์กรณีขอจดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารใช้กับพื้นที่จาหน่ายอาหารเกิน 200 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอความประสงค์ให้จัดเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารใช้กับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ควบคุมตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416