องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo Telemedicine การพบแพทย์ออนไลน์ ARI คลินิกไข้หวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 206 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเดียว MOI RUN 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รัฐบาลสร้างงาน สร้างอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร "ปลายบางสัมพันธ์" ฉบับที่ 76 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ " อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ " ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย Canva poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
181 - 200 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416