องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดไทยเจริญ-วัดอุทยาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
find_in_page โครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย ขอเชิญ​เจ้าของนำสุนัขเข้ารับบริการฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดต่อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีสารเคมีรั่วไหล ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "ท้องถิ่นไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตย์ศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
161 - 180 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416