องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ของ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด"No Gift Policy" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรการจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเก็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ "โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโชยน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
101 - 120 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416