องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file วารสารเชิงประวัติศาสตร์ " 25 ปี การพัฒนาเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ " poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนการปรับปรุงจุดเข้า-ออก ทางหลักและทางขนาน ถนนนครอินทร์ บริเวณ กม.ที่ 6+500 (ฝั่งซ้ายทาง)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอจัดส่งคู่มือ "การดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลหลักหก ฉบับที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 และขอเชิญร่วมเป็นภาคีในการดำเนินโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ต่อเนื่อง ปี 2566 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พิพิธพันภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti- Corruption Museum) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่องเรียกใช้บัญชีสำรอง ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เรียกใช้บัญชีสำรอง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
61 - 80 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416