องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 701
insert_drive_file ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 19/06/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามมาตาการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file สถิติผู้มาขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file การใช้ประโยชน์จากตำรับแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file แนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
501 - 520 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416