องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และรับสมัครการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ที่ 2662562 เรื่อง มอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file การพิจารรามอบหมายงานนิติการและงานที่ได้รับมอบหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseaes 2019) (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
481 - 500 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416