องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง Page Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ขอความร่วมมืองดเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุน ปี 2563,2564 ไม่เพียงพอ และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563,2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เตือนสถานการณ์ต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันี่ 29 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งดเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุน ปี 2563 และ ปี 2564 ไม่เพียงพอ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file การปิดสถานที่ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
441 - 460 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416