องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ขยายเวลาการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ขออนุญาตเข้าบริการตั้งบูธตรวจวัดสายตา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำหนดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 620
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file การแจ้งหารือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file การใช้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
401 - 420 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416