องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถติอต่อขอรับทราย โดยติดต่อผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่ของท่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจโควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สู้งอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
photo มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การจัดการขยะติดเชื้อ, การแยกขยะ, และกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายการ "มหาดไทยชวนรู้" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจเชิงรุกและตรวจเชิงรับ โควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ยกเลิกคำสั่ง และมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 612
341 - 360 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416