องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ผลการออกรองวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiangrai ASEAN Flowers (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งามเล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file งดรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ธันวาคม 2564 เนื่องจากกรมฯ ปรับปรุงระบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้เปิดข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file วิสัยทัศน์ใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
photo การเปลี่ยนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS) และการจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แก้ไขเพิ่มเติมแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
301 - 320 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416