องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอแจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการมีงานทำที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่อนคลายมาตรการ รับการเปิดประเทศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 73) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สถาบันการอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรภาครัฐภาคเอกชน/ผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แนวทางการแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
221 - 240 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416