องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบางขุนกอง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน์ วรขัตติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ขอส่งวรสาร " จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ " เพื่อประชาสัมพันธ์ (เอกสารขอดูได้ที่งานอำนวยการ สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ขอเชิญศึกษาเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล และร่วมเอามื้อสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) " poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี" poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
201 - 220 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416