องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งปัญหา ในระบบ Traffy Fondue ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรียกใช้บัญชีสำรอง ครั้งที่ 3 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการจัดการปัญหา Traffy Fondue poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Space Week 2023) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Introduction to Cybersecurity)" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Introduction to Cybersecurity)" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บท poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปการอบรมหลักสูตรเจาะลึก SDG (Deep Dive on SDG)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม ZealNews ระบบท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart Gov Platform) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
21 - 40 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416