องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานกิจการเทศบาลเมืองบางแม่นาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) และคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บท
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 108 ของชาวตำตลบางขุนกอง ปีที่ 102 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันะ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "Thailand Smart City Expo 2023" ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upsill การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับ บุครากรภาครัฐ รุ่นที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รณรงค์การเผาตอชังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416