องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
apps โครงสร้างการบริหาร
photo โครงสร้างการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายก อบต.บางขุนกอง
ว่าง
นายก อบต.บางขุนกอง
ว่าง
รองนายก อบต.บางขุนกอง
ว่าง
รองนายก อบต.บางขุนกอง
ว่าง
รองนายก อบต.บางขุนกอง
ว่าง
รองนายก อบต.บางขุนกอง
account_box สมาชิกสภา
ว่าง
ประธานสภา อบต.
ว่าง
ประธานสภา อบต.
ว่าง
รองประธานสภา อบต.
ว่าง
รองประธานสภา อบต.
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
account_box ฝ่ายปกครอง
นายวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
กำนันตำบลบางขุนกอง
โทร : 086-0560287
นายวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
กำนันตำบลบางขุนกอง
โทร : 086-0560287
นางเพ็ญศิริ สอาดเย็น
สารวัตรกำนัน
นางเพ็ญศิริ สอาดเย็น
สารวัตรกำนัน
ว่าง
สารวัตรกำนัน
ว่าง
สารวัตรกำนัน
นายพิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
นายพิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
นายอนันต์ ภู่อิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 091-7370293
นายอนันต์ ภู่อิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 091-7370293
ว่าง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ว่าง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางวาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 062-7306688
นางวาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 062-7306688
นางบุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางบุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวสุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวสุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายอภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 099-3262321
นายอภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 099-3262321
นายวีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายวีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายอภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายอภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 081-8593919
นายสถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 081-8593919
นายนิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายนิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายสวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 094-9563443
นายสวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 094-9563443
นายยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ
ปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 095-7255108
นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ
ปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 095-7255108
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-8269553
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-8269553
นางเจนจิรา นามอ่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9124844
นางเจนจิรา นามอ่อน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 089-9124844
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-8447005
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 095-8447005
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-3649363
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 099-3649363
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 081-9829553
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร : 081-9829553
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-8269553
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 081-8269553
account_box สำนักปลัด
นางเจนจิรา นามอ่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9124844
นางเจนจิรา นามอ่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9124844
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมนฤดี สุขใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมนฤดี สุขใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิมลรัตน์ เคารพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววิมลรัตน์ เคารพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายคมสันต์ คำทวี
นิติกรปฏิบัติการ
นายคมสันต์ คำทวี
นิติกรปฏิบัติการ
สิบเอกหญิงจันจิรา กลั่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกหญิงจันจิรา กลั่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฉัตรไชย สรรพอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายฉัตรไชย สรรพอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย เสริมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายวุฒิชัย เสริมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางศิริรัตน์ คงเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางศิริรัตน์ คงเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวราวรรณ สมชื่น
นักการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวราวรรณ สมชื่น
นักการ (ลูกจ้างประจำ)
account_box กองคลัง
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชาตยาพัทร รอดภัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 081-7539553
นางชาตยาพัทร รอดภัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 081-7539553
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววรรณ์นิภา ปานแพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววรรณ์นิภา ปานแพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนันทา โควินทวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุนันทา โควินทวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศุภางค์ สมชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
นางศุภางค์ สมชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
account_box กองช่าง
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
โทร : 086-3135995
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
โทร : 086-3135995
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายวรพล กันอินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายวรพล กันอินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก่อเกียรติ เมฆขยาย
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายก่อเกียรติ เมฆขยาย
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายทศพล เจริญเผ่า
นายช่างไฟฟ้า รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา
นายทศพล เจริญเผ่า
นายช่างไฟฟ้า รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุมาลี เกษรมาลา
ครู (ค.ศ.๑)
นางสุมาลี เกษรมาลา
ครู (ค.ศ.๑)
นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ครู (ค.ศ.๑)
นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ครู (ค.ศ.๑)
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุชุมาลย์ พินิจนรชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุชุมาลย์ พินิจนรชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววราภรณ์ อินทร์สมร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ อินทร์สมร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416