องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
apps โครงสร้างการบริหาร
photo โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
photo โครงสร้างการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview329

account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
นายบุญเชิด ช้างเกิด
รองนายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-0675605
นายศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
รองนายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 092-9987924
account_box สมาชิกสภา
นายนำโชค กลีบบัว
ประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-8705191
นายที่รัก ดีเหลือ
รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-4853796
นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์
เลขานุการสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 095-7255108
นางรวิพร คล้ายยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 089-4765116
นายสมควร คงล้วน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 098-2726080
นางนันทพร หว่างแทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-1361980
นายที่รัก ดีเหลือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-4853796
นางสาวยุพิน กิติสุภรณ์พันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-6816714
นายนำโชค กลีบบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 081-8705191
account_box ฝ่ายปกครอง
นายวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
กำนันตำบลบางขุนกอง
นางเพ็ญศิริ สอาดเย็น
สารวัตรกำนัน
นายเอกรินทร์ บุญรอด
สารวัตรกำนัน
นายพิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
นายรุ่งศักดิ์ หุ่นไทย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสิทธิพร สุขดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางทัสมา เอกมอญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางวาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวบุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวสุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายอภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายวีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายอภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายนิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายสวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นางดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์
ปลัด อบต.บางขุนกอง

รองปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 062-8936416
นางรพีพัฒน์ สีริษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-903-9553
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-5045929
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8909553
นางรพีพัฒน์ สีริษา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 081-9829553
นางสุภาวิณี ทั้งพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-8936414
account_box สำนักปลัด
นางรพีพัฒน์ สีริษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-903-9553
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวนิดา นารีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมนฤดี สุขใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภัทรนรินทร์ กำมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นิติกร
สิบเอกหญิงจันจิรา กลั่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฉัตรไชย สรรพอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย เสริมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายไพรัตน์ สำราญสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์ คงเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวราวรรณ สมชื่น
นักการ (ลูกจ้างประจำ)
account_box กองคลัง
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-5045929

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 081-7539553
นายฐิตพงษ์ แฟงคล้าย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา คำหอมกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
account_box กองช่าง
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8909553
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
โทร : 086-3135995
นายสมประสงค์ รักเหลือ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวรพล กันอินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก่อเกียรติ เมฆขยาย
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้า

นายช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางรพีพัฒน์ สีริษา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 081-9829553

นักวิชาการศึกษา
นางสุมาลี เกษรมาลา
ครู (ค.ศ.๒)
นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ครู (ค.ศ.๒)

ครู
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสุภาวิณี ทั้งพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-9836416
นางสุภาวิณี ทั้งพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416