องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
apps โครงสร้างการบริหาร
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง (ใหม่) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
photo โครงสร้างการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230

account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
นายบุญเชิด ช้างเกิด
รองนายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-0675605
นายศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
รองนายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 092-9987924
account_box สมาชิกสภา
นายนำโชค กลีบบัว
ประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-8705191
นายที่รัก ดีเหลือ
รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 081-4853796
นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์
เลขานุการสภา อบต.บางขุนกอง
โทร : 095-7255108
นางรวิพร คล้ายยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 089-4765116
นายสมควร คงล้วน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 098-2726080
นางนันทพร หว่างแทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-1361980
นายที่รัก ดีเหลือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-4853796
นางสาวยุพิน กิติสุภรณ์พันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-6816714
นายนำโชค กลีบบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 081-8705191
account_box ฝ่ายปกครอง
นายวิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
กำนันตำบลบางขุนกอง
โทร : 086-0560287
นางเพ็ญศิริ สอาดเย็น
สารวัตรกำนัน
ว่าง
สารวัตรกำนัน
นายพิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
นายอนันต์ ภู่อิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 091-7370293
ว่าง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางวาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 062-7306688
นางบุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางสาวสุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายอภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 099-3262321
นายวีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายอภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 081-8593919
นายนิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายสวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 094-9563443
นายยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์
ปลัด อบต.บางขุนกอง
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัด อบต.บางขุนกอง
โทร : 062-8936416
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-9524844
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-5045929
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-3649363
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 081-9829553
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-8936414
account_box สำนักปลัด
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-9524844
นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวนิดา นารีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมนฤดี สุขใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิมลรัตน์ เคารพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา เอี่ยมศิริ
นิติกรชำนาญการ
สิบเอกหญิงจันจิรา กลั่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฉัตรไชย สรรพอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวุฒิชัย เสริมทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางศิริรัตน์ คงเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวราวรรณ สมชื่น
นักการ (ลูกจ้างประจำ)
account_box กองคลัง
นางสาวอุไรวรรณ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-5045929
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 081-7539553
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววรรณ์นิภา ปานแพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศุภางค์ สมชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
account_box กองช่าง
นายชวินทร์พล สวนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-3649363
นายวิสุทธ์ วิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
โทร : 086-3135995
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายวรพล กันอินทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายก่อเกียรติ เมฆขยาย
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 081-9829553
นางสาวดาวจรัส คุ้มเณร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุมาลี เกษรมาลา
ครู (ค.ศ.๑)
นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ครู (ค.ศ.๑)
ว่าง
ครู
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-9836416
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416